Územně samosprávné celky

Nabídka dotačních příležitostí na této stránce se vztahuje k následujícím subjektům:

  • obce, kraje, stát,
  • svazky obcí,
  • příspěvkové organizace a organizační složky obcí a měst,
  • příspěvkové organizace a organizační složky krajů,
  • příspěvkové organizace a organizační složky státu,
  • státní podniky a organizace,
  • ostatní nepodnikatelské subjekty vlastněné z více jak 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekty včetně veřejných výzkumných institucí,
  • obchodní společnosti vlastněné z méně než 50 % majetku obcemi či jinými veřejnoprávními subjekt

Dotační programy:

PŘEHLED NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2014-2020.

Váš aktuální záměr můžete nezávazně konzultovat s našimi projektovými manažery. Vyhledají Vám vyhovující program, či výzvu, pomohou Vám při plánování a realizaci Vašeho záměru. Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář, nebo prostřednictvím kontaktů.

Harmonogram výzev

Seznam aktuálních a plánovaných výzev k předkládání žádostí o podporu

Níže je také k dispozici přehled již ukončených výzev.
 
Pro bližší informace o připravovaných výzvách nás prosím kontaktujte.
 

Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
AOPŽPPovodňová ochrana intravilánu (SC 1.3) - 45. výzva01.11.201605.01.2017
AOPŽPPreventivní protipovodňová opatření (SC 1.4) - 47. výzva01.11.201605.01.2017
AMMRRozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu01.12.201606.01.2017
ASFDIZvyšování bezpečnosti 201709.09.201606.01.2017
AOPŽPInventarizace a odstranění ekologických zátěží (SC 3.4) - 44. výzva01.10.201606.01.2017
AOPŽPVýstavba kanalizace, výstavba, modernizace a intenzifikace ČOV (SC 1.1.2 a SC 1.1.2) - 42. výzva17.10.201619.01.2017
AOPŽPOdstraňování příčin nadměrného zatížení povrchových vod živinami(SC 1.1.3) - 38. výzva17.10.201619.01.2017
AOPŽPVýstavba a modernizace úpraven vody, zvyšování kvality zdrojů pitné vody, výstavba a dostavba přivaděčů a rozvodných sítí pitné vody (SC 1.2.1 a SC 1.2.2) - 43. výzva17.10.201619.01.2017
ASFDICyklistické stezky 201709.09.201620.01.2017
ASFDIKřížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací 201709.09.201631.01.2017
AIROPInfrastruktura základní škol - 46. výzva29.08.201614.02.2017
AIROPInfrastruktura základních škol (SVL) - 47. výzva29.08.201614.02.2017
AMZEÚdržba a obnova kulturních a venkovských prvků (Program Ministerstva zemědělství pro rok 2017)01.02.201724.02.2017
AMŽPZakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v městech a obcích - 10. výzva NPŽP06.10.201628.02.2017
AIROPRevitalizace vybraných památek II. - 52. výzva IROP31.10.201628.3.2017
AIROPPodpora zpracování regulačních plánů v obcích s rozšířenou působností - 3. výzva01.10.201531.03.2017
AIROPZpracování územních plánů obcí s rozšířenou působností a jejich změny - 2. výzva14.09.201531.03.2017
AIROPZpracování územních studií v obcích s rozšířenou působností - 9. výzva29.10.201531.03.2017
AIROPInfrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – 56. výzva18.11.201614.04.2017
AIROPInfrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) – 57. výzva18.11.201614.04.2017
AIROPDeinstitucionalizace sociálních služeb - 49. výzva12.09.201631.05.2017
AMŽPPrůzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - výzva NPŽP11.07.201630.06.2017, nebo vyčerpáním alokace
AIROPPodpora vytváření podpůrných služeb elektronického podání ve veřejné správě - 4. výzva17.09.201530.06.2017
AIROPZvýšení odolnosti významných informačních systémů a kritické informační infrastruktury veřejné správy proti kybernetickým hrozbám - 10. výzva21.10.201530.06.2017
AIROPDeinstitucionalizace psychiatrické péče - 54. výzva (SC 2.3)31.10.201630.6.2017
AOPZVznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu (132. výzva)01.02.201730.06.2017
AIROPEnergetické úspory v bytových domech - 37. výzva15.07.201630.11.2017
AMŽP Domovní čistírny odpadních vod - 11. výzva NPŽP01.11.201630.11.2017 nebo do vyčerpání alokace
AIROPSociální služby v SVL - 30. výzva04.05.201627.12.2017
AIROPSociální služby - 29. výzva04.05.201627.12.2017
AIROPIKT systémy ve veřejné správě - 28. výzva04.05.201627.12.2017
AIROPZvýšení podílu udržitelných forem dopravy - 51. výzva15.09.201629.12.2017
AOPZŘešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - 47. výzva29.04.201631.12.2021
AIROPStanice IZS - 36. výzva01.07.201631.12.2017
AIROPKulturní dědictví - Zefektivnění prezentace, posílení ochrany a rozvoje kulturního a přírodního dědictví (SC 3.1 - 41. výzva)03.08.201631.10.2022
AIROPDokumenty územního rozvoje - 45. výzva26.08.201631.10.2022
AIROPUdržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje - 53. výzva29.09.201631.10.2022
AIROPKulturní dědictví - integrované projekty CLLD - 55. výzva19.10.201631.10.2022
AOSTÚvěry obcím na opravy a modernizaci bytového fonduprůběžně
AOSTÚvěry obcím na obnovu bytového fondu poškozeného povodníprůběžně
AOSTPoskytování nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů s důrazem na komplexní opravyprůběžně
PIROPZateplování bytových domů pomocí finančního nástroje (SC 2.5)01/201712/2017
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
KV - Kraj Vysočina
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
 

Seznam ukončených výzev k předkládání žádostí o podporu

Ukázat seznam ukončených výzev
 
Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
UMZePodpora na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích19.01.201629.04.2016
UIROPPodpora zvyšování bezpečnosti dopravy a cyklodopravy21.12.201529.04.2016
UIROPZajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let14.12.201522.04.2016
UIROPZajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let v sociálně vyloučených lokalitách14.12.201522.04.2016
UOPZPodpora optimalizace procesů a postupů ve veřejné správě11.02.201611.04.2016
UOPŽPDotační podpora energetických úspor ve veřejných budovách01.12.201515.04.2016
UMZeUdržování a obnova kulturního dědictví venkova pro rok 201627.01.201615.03.2016
UIROPDotace na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO30.11.201531.03.2016
UOPPSCRPRZlepšení dostupnosti atraktivit česko-polského pomezí díky rekonstrukci či modernizaci lokálních a regionálních silničních spojení14.09.201525.03.2016
UOPPSCRPRRozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti v česko-polském příhraničí14.09.201525.03.2016
UIROPPodpora deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování30.10.201531.03.2016
UOPZPodpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost11.11.201530.04.2017
UOPPSCRPRInvestice do vzdělávání, odborné přípravy a školení v česko-polském pohraničí s cílem zlepšení postavení osob na trhu práce14.09.201515.02.2016
UFVDotace na oslavy a připomenutí významných výročí obcí v Kraji Vysočina01.01.201615.02.2016
UOPPSCRPRZvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v česko-polském příhraničním regionu14.09.201515.02.2016
UOPZPodpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování21.08.201516.10.2015
UOSTDotace na odstraňování bariér v budovách domů s pečovatelskou službou a v budovách městských a obecních úřadů01.11.201515.01.2016
UOPZPodpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci01.11.201531.12.2015
UOPŽPDotace na výstavbu a modernizaci čístíren odpadních vod a kanalizací15.10.201505.01.2016
UOPPPRNavýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v Praze16.11.201505.01.2016
UOPŽPDotace na výstavbu, vybavení či modernizaci bioplynových stanic15.10.201505.01.2016
UPRVDotace na techniku a technologie pro lesní hospodářství29.09.201512.10.2015
UPRVDotace na investice do lesních cest29.09.201512.10.2015
UOPŽPDotace na podporu rekultivace starých skládek15.10.201505.01.2016
UOPŽPPodpora výstavby a modernizace úpraven a přivaděčů pitné vody15.10.201505.01.2016
UOPPPRDotační podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze16.11.201505.01.2016
UOPŽPPodpora dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na snížení množství vypouštěného znečištění do povrchových a podzemních vod – 2. fáze projektů14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotační podpora pro zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na zajištění dodávky pitné vody v odpovídající jakosti a množství – 2. fáze projektů14.08.201513.11.2015
UOPŽPPodpora preventivních protipovodňových opatření14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na zajištění povodňové ochrany intravilánu14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na posílení přirozené funkce krajiny včetně investic do vodních nádrží14.08.201514.10.2015
UOPŽP Podpora zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na podporu biodiverzity14.08.201514.10.2015
UOSTDotace na obnovu místních komunikací v obcích do 3 000 obyvatel03.11.201515.01.2016
UOSTInvestice do infrastruktury občanské vybavenosti obcí cestou zapojení dětí a mládeže do komunitního života03.11.201515.01.2016
UOSTDotační podpora výstavby a údržby cyklistických stezek24.09.201515.01.2016
UOSTDotace na obnovu drobných sakrálních staveb v majetku obce do 3000 obyvatel03.11.201515.01.2016
UOSTPodpora zvýšení bezpečnosti dopravy a jejího zpřístupňování osobám s omezenou schopností pohybu a orientace24.09.201515.01.2016
UOSTPodpora rozvoje cestovního ruchu v regionech – Cestování dostupné všem01.12.201515.01.2016
UOSTPodpora výstavby komunitních domů pro seniory09.11.201515.01.2016
UOPŽPDotace na opatření snižující emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek14.08.201516.12.2015
UOPPPRZvýšení dostupnosti zařízení péče o děti v Praze za účelem podpory návratu rodičů do zaměstnání16.11.201516.12.2015
UOPPPRDotace na zvyšování kvality vzdělávání v Praze prostřednictvím posilování inkluze v multikulturní společnosti16.11.201516.12.2015
UMMRDotace na výstavbu komunitních domů seniorů1.6.201530.6.2015
UOPZPodpora mezinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež01.09.201530.10.2015
UOP VVVPodpora sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání05.10.201530.11.2015
UOPZPodpora zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce29.09.201530.11.2015
UOPZPodpora zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování01.10.201530.11.2015
UOPZDotační podpora sociálního podnikání01.09.201530.11.2015
UOSTDotace na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovišť08.12.201531.01.2016
UOPŽP30. výzva - Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech30.03.201631.05.2016
UOPŽP27. výzva - Ochrana národně významných chráněných území30.03.201631.05.2016
UOPŽP28. výzva - Posílení biodiverzity30.03.201631.05.2016
UOPŽP34. výzva - Vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů01.03.201631.05.2016
UOPŽP35. výzva - Varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány01.03.201631.05.2016
UOPZDotace na pilotní ověření budování a provozu mikrojeslí16.05.201606.06.2016
UIROP19. výzva - Dotace na pořízení specializované techniky pro integrovaný záchranný systém31.12.201513.6.2016
UOPPPR17. výzva - Podpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení28.03.201623.06.2016
UOPPPR18. výzva - Podpora komunitního života a sociálního podnikání28.03.201623.06.2016
UOPZ24. výzva - Dotační podpora sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny02.11.201530.06.2016
UOPŽP29. výzva - Posílení přirozené funkce krajiny08.04.201615.07.2016
UOPŽP36. výzva - Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže01.04.201615.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Podpora uplatnitelnosti na trhu práce22.04.201625.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Rozvoj místních iniciativ22.04.201625.07.2016
UKVInfrastruktura vodovodů a kanalizací v Kraji Vysočina01.06.201629.07.2016
UIROP20. výzva - Nízkoemisní a bezemisní vozidla21.01.201629.07.2016
USFDICyklistické stezky 201628.04.201629.07.2016
UOPZ53. výzva Zaměstnání cílových skupin30.05.201615.08.2016
UIROP16. výzva - Dotační podpora energetických úspor v bytových domech18.12.201525.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Kulturní a přírodní dědictví22.04.201631.08.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Ochrana biodiverzity22.04.201631.08.2016
UMZeVodovody, kanalizace a ČOV v malých obcích15.04.201614.09.2016
UMŠMTRozvoj a modernizace sportovních zařízení23.09.2016
UOPPIK Služby infrastruktury - 2. výzva15.06.201630.09.2016
UOPŽPPodpora systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí - 17.výzva15.10.201514.10.2016
UOPŽPPodpora snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení - 18. výzva15.10.201514.10.2016
UOPŽPDotace na vícenáklady související s dosažením pasivního standardu veřejných novostaveb - 20. výzva15.10.201514.10.2016
UOPŽPPosílení přirozených funkcí krajiny (SC 4.3) - 32. výzva15.08.201617.10.2016
UOPŽPZlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4) - 33. výzva15.08.201617.10.2016
UMŠMTBezpečné klima v českých školách30.09.2016
UFVEnvironmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) - Životní prostředí 201614.10.201625.10.2016
UFVÚdržba, oprava, rekonstrukce a zkvalitňování sítě cyklotras - CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2016 - II15.10.201625.10.2016
UIROPRozvoj infrastruktury komunitních center - 38. výzva18.07.201631.10.2016
UIROPRozvoj infrastruktury komunitních center v SVL - 39. výzva18.07.201631.10.2016
UMŽPEnvironmentální vzdělávání, výchova a osvěta žáků MŠ, ZŠ a SŠ 01.09.201631.10.2016
UPRVTechnika a technologie pro lesní hospodářství (SC 8.6.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UMŠMTRozvoj kapacit mateřských a základních škol01.09.201631.10.2016
UPRVLesnická infrastruktura (SC 4.3.2) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVHorizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (SC 16.4.1 ) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVHorizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech (SC 16.6.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UIROPInfrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) - 33. výzva30.06.201618.11.2016
UIROPInfrastruktura středních a vyšších odborných škol - 32. výzva30.06.201618.11.2016
UMŠMTPodpora materiálně technické základny sportu20.10.201630.11.2016
UIROPDotační podpora energetických úspor v bytových domech - 16. výzva18.12.201530.11.2016
UOPŽPOchrana národně významných chráněných území – 48. výzva (SC 4.1)30.09.201630.11.2016
UOPŽPBiodiverzita (biologická rozmanitost) životního prostředí – 49. výzva (SC 4.2)30.09.201630.11.2016
UMŽPZachycování vody v krajině a zvýšení efektivity využívání vodních zásob - 3. výzva NPŽP1.8.201630.11.2016
UMŠMTPodpora materiálně technické základny sportu20.10.201630.11.2016
UOPŽPPrevence vzniku odpadů - 40. výzva (SC 3.1)01.09.201630.11.2016
UOPŽPZvýšit podíl materiálového využití odpadů - 41. výzva01.09.201630.11.2016
UOPŽPOchrana národně významných chráněných území – 48. výzva (SC 4.1)30.09.201630.11.2016
UOPŽPBiodiverzita (biologická rozmanitost) životního prostředí – 49. výzva (SC 4.2)30.09.201630.11.2016
UMZePodpora na drobných vodních tocích a malých vodních nádržích - II. výzva14.10.201630.11.2016
UOPŽPSnížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (SC 5.1) - 39. výzva01.09.201620.12.2016
UIROPSociální bydlení - 34. výzva20.06.201627.12.2016
UIROPSociální bydlení pro SVL - 35. výzva20.06.201627.12.2016
UMMRPodpora územně plánovacích činností obcí17.10.201630.12.2016
UMMRPodpora zapojení generací do komunitního života v obci18.10.201630.12.2016
UMMRPodpora spolupráce obcí na obnově a rozvoji venkova18.10.201630.12.2016
UMMRObnova drobných sakrálních staveb18.10.201630.12.2016
UMMRObnova místních komunikací18.10.201630.12.2016
UMMRPodpora bydlení - pečovatelské a vstupní byty, komunitní domy seniorů18.10.201630.12.2016
UOPZSnižování rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce – dotace na implementaci vládní strategie - 27. výzva01.10.201531.12.2016
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy