Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků

 

mzeMinisterstvo zemědělství zveřejnilo zásady k předkládání projektů do dotačního programu č. 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

Dotační program: Národní dotace Ministerstva zemědělství – 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017
Program 129 660 se dělí do pěti dílčích podprogramů podle jejich zaměření:

 • (1) Podprogram 129 662 Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
 • (2) Podprogram 129 663 Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
 • (3) Podprogram 129 664 Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
 • (4) Podprogram 129 665 Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
 • (5) Podprogram 129 666 Údržba a oprava polních cest
Specifický cíl: Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny, historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic, údržba a budování míst pasivního odpočinku, údržba a oprava polních cest v extravilánu obcí, které neslouží k podnikatelské činnosti.
Řídící orgán programu / Poskytovatel dotace Ministerstvo zemědělství
Stránky programu: Zásady pro poskytování dotace na rok 2017
Podporované aktivity: (1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Podpora údržby a obnovy stávajících památných staveb a objektů kulturně-historických hodnot v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.
(2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Podpora údržby a obnovy významných historických objektů původně sloužících k hospodářským účelům v extravilánu i intravilánu obcí do 10 000 obyvatel.
(3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení, která bude doložena potvrzením muzea, a tím splňovat podmínku zákona č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
(4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku a úprava veřejného prostranství v obci do 10 000 obyvatel.
(5) Údržba a oprava polních cest
Podpora údržby, opravy zpevněných polních cest nebo jejích úseků nacházejících se v obvodu pozemkových úprav obce.
Finanční alokace: cca 500 mil. Kč
Oprávnění žadatelé: (1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel,
 • spolky (sdružení) a nadace dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • zájmová sdružení právnických osob, podle § 3051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
 • obecně prospěšné společnosti,
 • vlastník objektu,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž objekt stojí,
 • uživatel pozemku dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů, na němž objekt stojí.

(2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel

(3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení

 • Muzea v ČR zřizovaná státem, kraji a obcemi jsou správci muzejních sbírek podle zákona 122/2000 Sb.

(4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů, do 10 000 obyvatel,
 • podnikatel (§ 420 zákona č. 89/2012 Sb., podnikající v zemědělské výrobě).

(5) Údržba a oprava polních cest

 • obec dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění pozdějších předpisů,
 • vlastník pozemku (skupina vlastníků – jejich zástupce) na němž stavba polní cesty stojí.
Územní zaměření: Česká republika
Forma a výše podpory: Podpora je poskytována ve formě dotace k výsledku hospodaření (dříve neinvestiční dotace).
Výše dotace maximálně do 70 % skutečně vynaložených, uznatelných výdajů projektu. Přičemž je omezení pro program:

 • (1): Minimální hodnota dotace činí 15 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 • (2): Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 700 000 Kč.
 • (3): Minimální hodnota dotace činí 30 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 400 000 Kč.
 • (4): Minimální hodnota dotace činí 25 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 200 000 Kč.
 • (5): Minimální hodnota dotace činí 100 000 Kč. Maximální hodnota dotace činí 6 000 000 Kč.
Konkrétní způsobilé výdaje: (1) Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny
Jedná se o typ objektu: kaple (kaplička), křížová cesta, zvonička, boží muka, smírčí a jiné kříže, exteriérové sochy a sousoší, hřbitovy a hřbitovní zdi, kostely a synagogy.
Předmět dotace musí být zpřístupněný veřejnosti a nesmí sloužit k podnikatelské činnosti.
Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.
(2) Údržba a obnova významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic
Jedná se o významné zemědělské historické dominanty jedinečného charakteru, původně sloužící k hospodářským účelům, přičemž realizace projektu nesmí změnit původní účel objektu. Do tohoto podprogramu rovněž spadají hasičské zbrojnice sboru dobrovolných hasičů.
Jedná se zejména o typ objektu: obecní sýpky, špýchary, sušárny a kulturně cenné budovy zemědělské výroby, stáje a stodoly významné kulturní a historické hodnoty. Dále pak hasičské zbrojnice postavené do 31. 12. 1992 (pouze prostory přímo související s výkonem služby sboru dobrovolných hasičů).
Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.
(3) Podpora údržby a obnovy historických zemědělských strojů a zařízení
bez bližší specifikace
(4) Podpora pro vytvoření nebo obnovu místa pasivního odpočinku
Jedná se o typ objektu: místo pasivního odpočinku (skládající se např. z lavičky, odpadkového koše, zastřešení, stojanu na kola, apod.).
Součástí projektu může být i úprava doprovodné zeleně v bezprostředním okolí obnovovaného nebo upravovaného objektu ve vzdálenosti max. 3 metrů od objektu v návaznosti na předmět dotace.
(5) Údržba a oprava polních cest
Údržbou či opravou polních cest nebo jejích úseků, se rozumí akce zaměřené na odstranění závad, opotřebení a poškození polních cest, které byly předmětem realizace komplexních pozemkových úprav/jednoduchých pozemkových úprav před rokem 2006 (do 31. 12. 2005), tj. těch polních cest, jejichž technický stav vykazuje zjevné známky fyzického opotřebení nebo poškození.
Předmět dotace musí být přístupný široké veřejnosti, bez rozdílů. Polní cesta nesmí být uzavřena překážkou či závorou. Veřejnost za průjezd/průchod nebude platit poplatek a polní cesta tím bude přinášet přínos obyvatelstvu v podobě zpřístupnění území.
Předmět dotace bude realizován s ohledem na požadavky parametrů polních cest z hlediska pohybu moderní zemědělské techniky a únosnosti polních cest, resp. požadavků na konstrukce vozovek pro moderní zemědělskou techniku (ČSN 73 6109 „Projektování polní cest“).
Obec, na jejímž katastrálním území dojde k realizaci předmětu dotace, musí mít zpracovaný a aktuálně schválený plán společných zařízení nebo plán polyfunkční kostry pozemkových úprav.

Omezení v rámci výzvy: Žadatel odevzdá příslušnému pracovišti SZIF nejpozději do 30. 9. 2018 veškeré přílohy k žádosti po realizaci údržby/obnovy předmětu dotace.
Harmonogram výzvy: Zahájení příjmu žádostí: 1.2.2017
Ukončení příjmu žádostí: 24.2.2017
Dokumentace výzvy: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017

 

Comments are closed.