Zemědělští podnikatelé

Nabídka dotačních příležitostí na této stránce se vztahuje k následujícím subjektům:

  • zemědělský podnikatel dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství,
  • podnikatelský subjekt vlastněný z převážné většiny zemědělskými prvovýrobci a jejichž předmětem je poskytovat práce související výhradně se zemědělskou výrobou

 

 

 


Dotační programy:

PŘEHLED NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2014-2020.

Váš aktuální záměr můžete nezávazně prodiskutovat s našimi projektovými manažery. Vyhledají Vám vyhovující program, či výzvu, pomohou Vám při plánování a realizaci Vašeho záměru. Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář, nebo prostřednictvím kontaktů.

Harmonogram výzev

Seznam aktuálních a plánovaných výzev k předkládání žádostí o podporu

Níže je také k dispozici přehled již ukončených výzev.
 
Pro bližší informace o připravovaných výzvách nás prosím kontaktujte.
 

Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
AOPŽPInventarizace a odstranění ekologických zátěží (SC 3.4) - 44. výzva01.10.201606.01.2017
AMZEÚdržba a obnova kulturních a venkovských prvků (Program Ministerstva zemědělství pro rok 2017)01.02.201724.02.2017
AMŽPZakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v městech a obcích - 10. výzva NPŽP06.10.201628.02.2017
AOPPIKZvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (3. výzva Služby infrastruktury)15.01.201715.04.2017
AOPPIKProduktové a procesní inovace podniků (3. výzva Inovace - Inovační projekt)19.12.201730.04.2017
AOPZVznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu (132. výzva)01.02.201730.06.2017
AOPPIKPosílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví04.01.201631.12.2017
AOSTPodpora malých a středních podniků formou úvěrových záruk24.02.201531.12.2017
AOPPIKÚspory energií v podnikatelských provozech (2. výzva Úspory energie)15.12.201730.03.2018
AOPRUvádění produktů na trh - Propagační kampaně (5.2.b)03.05.201631. 12. 2023
PPRVVzdělávací akce (1.1.1)01.04.201715.04.2017
PPRVInformační akce (1.2.1)01.04.201715.04.2017
PPRVLesnická infrastruktura (4.3.2)01.04.201715.04.2017
PPRVZahájení činnosti mladých zemědělců (6.1.1)01.04.201715.04.2017
PPRVInvestice do nezemědělských činností (6.4.1)01.04.201715.04.2017
PPRVPodpora agroturistiky (6.4.2.)01.04.201715.04.2017
PPRVInvestice na podporu energie z obnovitelných zdrojů (6.4.3)01.04.201715.04.2017
PPRVOdstraňování škod způsobených povodněmi (8.4.2)01.04.201715.04.2017
PPRVNeproduktivní investice v lesích (8.5.2)01.04.201715.04.2017
PPRVPřeměna porostů náhradních dřevin (8.5.3)01.04.201715.04.2017
PPRVTechnické vybavení dřevozpracujících provozoven (8.6.2)01.04.201715.04.2017
PPRVPodpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě (16.2.1)01.04.201715.04.2017
PPRVInvestice do zemědělských podniků (4.1.1)01.10.201715.10.2017
PPRVZpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (4.2.1)01.10.201715.10.2017
PPRVZavádění preventivních opatření v lesích (8.3.1)01.10.201715.10.2017
PPRVObnova lesních porostů po kalamitách (8.4.1.)01.10.201715.10.2017
PPRVOdstraňování škod způsobených povodněmi (8.4.2)01.10.201715.10.2017
PPRVInvestice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin (8.5.1)01.10.201715.10.2017
PPRVTechnika a technologie pro lesní hospodářství (8.6.1)01.10.201715.10.2017
PPRVPodpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (16.2.2)01.10.201715.10.2017
PPRVSdílení zařízení a zdrojů (16.3.1)01.10.201715.10.2017
PPRVHorizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (16.4.1.)01.10.201715.10.2017
PPRVHorizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech (16.6.1)01.10.201715.10.2017
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
 

Seznam ukončených výzev k předkládání žádostí o podporu

Ukázat seznam ukončených výzev
 
Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
UOPZPodpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost11.11.201530.04.2017
UOPPIKDotace na založení nebo rozvoj podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací01.06.201529.02.2016
UOPPIKDotace na produktové a procesní inovace podniků02.06.201529.02.2016
UOPPIKDotace na tvorbu nových IS/ICT řešení, budování datových center a center sdílených služeb02.06.201529.02.2016
UOPPIKDotace na opatření vedoucích k úsporám energie v podnikatelských provozech01.06.201529.02.2016
UOPŽPDotace na opatření snižující emise - pořízení technologií ke snižování emisí NH3 (čpavek) z chovů hospodářských zvířat14.08.201516.12.2015
UOPŽPDotace na výstavbu, vybavení či modernizaci bioplynových stanic15.10.201505.01.2016
UOPRPodpora technologického rozvoje, inovací a předávání znalostí v oblasti akvakultury22.10.201518.11.2015
UOPRDotace na zvyšování konkurenceschopnosti a životaschopnosti podniků akvakultury22.10.201518.11.2015
UOPRDotace na recirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním22.10.201518.11.2015
UOPRDotace na rozšíření, vybavení a modernizace podniků akvakultury, výstavba zpracoven22.10.201518.11.2015
UOPZDotační podpora sociálního podnikání01.09.201530.11.2015
UOPŽPPodpora dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží14.08.201513.11.2015
UOSTPodpora obnovy a budování závlahového detailu, podpora obnovy, budování a optimalizace závlahových sítí-31.10.2015
UOPŽPDotace na posílení přirozené funkce krajiny včetně obnovy vodních nádrží14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na podporu biodiverzity14.08.201514.10.2015
UOPŽPPodpora zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.201514.10.2015
UPRVDotace na investice do zemědělských podniků29.09.201512.10.2015
UPRVDotace na investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů29.09.201512.10.2015
UPRVDotace na investice do lesních cest29.09.201512.10.2015
UPRVDotace na techniku a technologie pro lesní hospodářství29.09.201512.10.2015
UPRVPodpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh29.09.201512.10.2015
UMZeDotace na obnovu a budování závlahového detailu a optimalizaci závlahových sítí01.09.201530.09.2015
UOSTPodpora účasti zemědělských podniků na mezinárodních veletrzích a výstavách v zahraničí02.03.201531.08.2015
UFVDotace na modernizaci prodejen regionálních produktů na Vysočině15.06.201525.06.2015
UOPŽPPodpora obnovy krajinných struktur2.6.201519.6.2015
UOPŽPPodpora biodiverzity2.6.201519.6.2015
UOSTPodpora biohospodářství a iniciativy společného plánování v rámci zdravé stravy na evropské úrovni25.6.201411.6.2015
UOSTPodpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování konkurenceschopnosti potravinářského průmyslu2.3.201530.4.2015
UOSTPodpora obnovy, odbahnění a rekonstrukce rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem30.4.2015
UOSTPodpora efektivního využívání vody v zemědělském sektoru v Evropě10.12.201421.4.2015
UOSTPodpora udržitelného využívání zemědělského odpadu a jeho vedlejších produktů na evropské úrovni10.12.201421.4.2015
UOPŽPDotace na zlepšování stavu přírody a krajiny2.2.201519.3.2015
UFVPodpora předcházení vzniku odpadu i ucelení systému nakládání s bioodpadem v Kraji Vysočina 1.1.201516.2.2015
UPRVPodpora pořízení mobilních zemědělských strojů a technologií pro výrobu26.1. 20159.2.2015
UPRVPodpora pořízení lesnické techniky26.1. 20159.2.2015
UPRVPodpora pořízení technologií pro zpracovatelské provozy26.1. 20159.2.2015
UOPPIKDotační podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů04.01.201604.05.2016
UOPRProduktivní investice do akvakultury - Diverzifikace akvakultury (2.2.b)03.05.201617.05.2016
UOPRPodpora nových chovatelů - vstup nových subjektů do odvětví a zajištění jejich počáteční konkurenceschopnosti (2.3)03.05.201617.05.2016
UPRV16.2.1. Podpora vývoje nových produktů, postupů a technologií v zemědělské prvovýrobě03.05.201623.05.2016
UPRV8.6.2. Technické vybavení dřevozpracujících provozoven03.05.201623.05.2016
UPRV8.5.3. Přeměna porostů náhradních dřevin03.05.201623.05.2016
UPRV8.5.2. Neproduktivní investice v lesích03.05.201623.05.2016
UPRV8.5.1. Investice do ochrany melioračních a zpevňujících dřevin03.05.201623.05.2016
UPRV8.4.2. Odstraňování škod způsobených povodněmi03.05.201623.05.2016
UPRV8.4.1. Obnova lesních porostů po kalamitách03.05.201623.05.2016
UPRV8.3.1. Zavádění preventivních opatření v lesích03.05.201623.05.2016
UPRV6.4.3. Investice na podporu energie z obnovitelných zdrojů03.05.201623.05.2016
UPRV6.4.2. Podpora agroturistiky03.05.201623.05.2016
UPRV6.4.1. Investice do nezemědělských činností03.05.201623.05.2016
UPRV6.1.1. Zahájení činnosti mladých zemědělců03.05.201623.05.2016
UPRV1.1.1 Vzdělávací akce 1.2.1. Informační akce03.05.201623.05.2016
UOPZPodnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva 4301.07.201631.08.2016
UOPPIK2. výzva - Potenciál - Zrušena MPO15.09.201631.10.2016
UOPŽPPosílení přirozených funkcí krajiny (SC 4.3) - 32. výzva15.08.201617.10.2016
UOPŽPZlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4) - 33. výzva15.08.201617.10.2016
UMŽPEnvironmentální vzdělávání, výchova a osvěta žáků MŠ, ZŠ a SŠ 01.09.201631.10.2016
UPRVInvestice do zemědělských podniků (SC 4.1.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVZpracování a uvádění na trh zemědělských produktů (SC 4.2.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVLesnická infrastruktura (SC 4.3.2) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVTechnika a technologie pro lesní hospodářství (SC 8.6.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVPodpora vývoje nových produktů, postupů a technologií při zpracování zemědělských produktů a jejich uvádění na trh (SC 16.2.2) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVSdílení zařízení a zdrojů (SC 16.3.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVHorizontální a vertikální spolupráce mezi účastníky krátkých dodavatelských řetězců a místních trhů (SC 16.4.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVHorizontální a vertikální spolupráce při udržitelném zajišťování biomasy pro výrobu energie a v průmyslových procesech (SC 16.6.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UPRVPodpora operačních skupin a projektů EIP (SC 16.1.1) - 3. kolo11.10.201631.10.2016
UOPRProduktivní investice do akvakultury - Investice do akvakultury (2.2.a) - 5. výzva11.10.201631.10.2016
UOPRRecirkulační zařízení a průtočné systémy s dočišťováním (2.4) - 5. výzva11.10.201631.10.2016
UOPRInvestice do zpracování produktů - zvýšení podílu i sortimentu zpracovaných sladkovodních ryb, modernizaci podniků a výstavby zpracoven (5.3) - 5. výzva11.10.201631.10.2016
UOPŽPOchrana národně významných chráněných území – 48. výzva (SC 4.1)30.09.201630.11.2016
UOPŽPBiodiverzita (biologická rozmanitost) životního prostředí – 49. výzva (SC 4.2)30.09.201630.11.2016
UMMRPodpora bydlení - pečovatelské a vstupní byty, komunitní domy seniorů18.10.201630.12.2016
UMZeRybníky a vodní nádrže23.08.201631.12.2016
UOPRSledovatelnost produktů (3.2) - 6. výzva11.10.201631.12.2016
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy