Podnikatelé

Nabídka dotačních příležitostí na této stránce se vztahuje k následujícím subjektům:

  • společnost s ručením omezeným,
  • akciová společnost,
  • komanditní společnost,
  • veřejná obchodní společnost,
  • evropská (akciová) společnost dle ES/2157/2001,
  • evropské hospodářské zájmové sdružení dle zákona č. 360/2004 Sb., o Evropském hospodářském zájmovém sdružení (EHZS)


Dotační programy:

PŘEHLED NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2014-2020.

Váš aktuální záměr můžete nezávazně prodiskutovat s našimi projektovými manažery. Vyhledají Vám vyhovující program, či výzvu, pomohou Vám při plánování a realizaci Vašeho záměru. Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář, nebo prostřednictvím kontaktů.

Harmonogram výzev

Seznam aktuálních a plánovaných výzev k předkládání žádostí o podporu

Níže je také k dispozici přehled již ukončených výzev.
 
Pro bližší informace o připravovaných výzvách nás prosím kontaktujte.
 

Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
AMMRRozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu01.12.201606.01.2017
AOPŽPInventarizace a odstranění ekologických zátěží (SC 3.4) - 44. výzva01.10.201606.01.2017
AOPPIKKolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru (Spolupráce - Klastry) - 3. výzva - PŘEDBĚŽNÉ ŽÁDOSTI07.11.201620.01.2017
AIROPSociální podnikání pro SVL II - 44. výzva31.08.201631.01.2017
AOPPIKVstup na zahraniční trhy - individuální účasti na zahraničních výstavách a veletrzích (Marketing) - 2. výzva07.11.201631.01.2017
AOPPIKPartnerství mezi podniky a organizacemi pro výzkum a šíření znalostí za účelem transferu znalostí, souvisejících technologií, ke kterým podnik nemá přístup (PZT) - 2. výzva07.11.201607.02.2017
AOPPIKRekonstrukce a výstavba školicích středisek v podnicích, vzdělávání zaměstnanců v podnicích (Školící střediska) - 2. výzva14.11.201614.02.2016
AOPPIKICT a sdílené služby pro začínající podniky - 3. výzva16.11.201616.02.2017
AOPPIKICT a sdílené služby – Zřizování a provoz center sdílených služeb - 2. výzva16.11.201616.02.2017
AOPPIKICT a sdílené služby – Tvorba nových IS/ICT řešení - 2. výzva16.11.201616.02.2017
AOPPIKICT a sdílené služby – Budování a modernizace datových center - 2. výzva16.11.201616.02.2017
AMZEÚdržba a obnova kulturních a venkovských prvků (Program Ministerstva zemědělství pro rok 2017)01.02.201724.02.2017
AMŽPZakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v městech a obcích - 10. výzva NPŽP06.10.201628.02.2017
AOPPIKPodnikatelské záměry začínajících mikropodniků ve vymezených CZ NACE - Technologie V. výzva09.12.201628.02.2017
AOPPIKPodpora nákupu technologií - Technologie IV. výzva09.12.201628.02.2017
AOPPIKKolektivní výzkum, Sdílená infrastruktura, Internacionalizace, Rozvoj klastru (Spolupráce - Klastry) - 3. výzva - ŽÁDOSTI O PODPORU07.02.201707.04.2017
AOPPIKZaložení a rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací - Potenciál III. výzva16.01.201717.04.2017
AOPPIKProduktové a procesní inovace podniků (3. výzva Inovace - Inovační projekt)18.01.201718.04.2017
AOPPIKRealizace průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje (Aplikace - 3. výzva)20.01.201720.04.2017
AOPPIKZvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (3. výzva Služby infrastruktury)01.02.201728.04.2017
AOPPIKInovační vouchery01.06.201631.05.2017
AOPZVznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu (132. výzva)01.02.201730.06.2017
AOSTPodpora malých a středních podniků formou úvěrových záruk24.02.201531.12.2017
AOPPIKPosílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví04.01.201631.12.2017
AOPPIKÚspory energií v podnikatelských provozech (2. výzva Úspory energie)15.12.201630.03.2018
AOPZŘešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - 47. výzva29.04.201631.12.2021
AIROPUdržitelná doprava komunitně vedeného místního rozvoje - 53. výzva29.09.201631.10.2022
AOSTPoskytování nízkoúročených úvěrů na opravy a modernizace bytových domů s důrazem na komplexní opravyprůběžně
AOSTPoskytování výhodných úvěrů na výstavbu nových nájemních bytů, přestavbu a rekonstrukce již existujících objektů, které původně nebyly určeny k bydleníprůběžně
POPPIKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (Inovační vouchery)06/201609/2016
POPŽPPrevence vzniku odpadů (SC 3.1) - 40. výzva01.09.201630.11.2016
POPŽPZvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů (SC 3.2) - 41. výzva01.09.201630.11.2016
PIROPDeinstitucionalizace psychiatrické péče (SC 2.3)09/201610/2016
POPPIKPodpora rozvoje národních TP vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve VaVaI (Technologické platformy)10/201601/2017
POPŽPPovodňová ochrana intravilánu (SC 1.3) - 45. výzva01.11.201631.12.2016
POPZPodpora zaměstnanosti žen ohrožených na trhu práce a mužů v obdobné situaci01.11.201631.12.2017
POPPIKNízkouhlíkové inovativní technologie12/201603/2017
POPPIKRekontrukce a rozvoj v SZT, zvyšování účinnosti kombinované výroby elektřiny a tepla (Úspory energie v SZT)12/201603/2017
POPPIKVybudování, rekontrukce malých vodních elektráren, vyvedení tepla ze stávajících bioplynových stanic, výstavba a rekonstrukce zdrojů tepla a kombinované výroby elektřiny a tepla z biomasy a vyvedení tepla (OZE)01/201704/2017
POPPIKModernizace, rozšiřování a budování sítí pro vysokorychlostní internet01/201706/2017
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
 

Seznam ukončených výzev k předkládání žádostí o podporu

Ukázat seznam ukončených výzev
 
Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
UOPPIKDotace na produktové a procesní inovace podniků 02.06.201530.04.2016
UOPPIKDotace na modernizaci výrobních provozů a rekonstrukci podnikatelských nemovitostí01.06.201530.04.2016
UOPPIKDotace na opatření vedoucích k úsporám energie v podnikatelských provozech01.06.201530.04.2016
UIROPDotace na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO30.11.201531.03.2016
UOPZPodpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost11.11.201530.04.2017
UOPZPodpora zaměstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob02.12.201529.02.2016
UIROPDotační podpora sociálního podnikání v sociálně vyloučených lokalitách29.10.201529.02.2016
UIROPPodpora vzniku a rozvoje sociálních podniků umožňujících sociálně vyloučeným osobám vstup na trh práce a do podnikání29.10.201529.02.2016
UOPPIKDotace na tvorbu nových IS/ICT řešení, budování datových center a center sdílených služeb02.06.201529.02.2016
UOPPIKPodpora budování infrastruktury určené pro vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů v podnikatelském sektoru02.06.201529.02.2016
UOPPIKPodpora zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a výzkumnou sférou02.06.201529.02.2016
UOPPIKPodpora partnerství mezi podnikem a organizací pro výzkum a šíření znalostí za účasti asistenta znalostního transferu02.06.201529.02.2016
UOPPIKDotace na založení nebo rozvoj podnikových center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací01.06.201529.02.2016
UOSTPodpora výstavby komunitních domů pro seniory09.11.201515.01.2016
UOPPIKStroje, technologická zařízení a vybavení pro podnikání04.01.201604.05.2016
UOSTPodpora rozvoje cestovního ruchu v regionech – Cestování dostupné všem01.12.201515.01.2016
UOSTPodpora malých a středních podniků na evropské úrovni podílejících se na učňovské přípravě15.10.201515.01.2016
UOPPIKDotace na realizaci průmyslového výzkumu a experimentálního vývoje včetně účasti na mezinárodních projektech26.06.201531.01.2016
UOPŽPDotace na opatření snižující emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek14.08.201516.12.2015
UOSTPodpora inovačního výzkumu malých podniků v oblasti dopravy na evropské úrovni18.12.201416.12.2015
UOSTPodpora kompletního zpracování autovraků31.12.2015
UOPPPRDotační podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze16.11.201505.01.2016
UOPŽPDotace na podporu rekultivace starých skládek15.10.201505.01.2016
UOPŽPDotace na výstavbu, vybavení či modernizaci bioplynových stanic15.10.201505.01.2016
UOPZDotační podpora sociálního podnikání01.09.201530.11.2015
UOSTPodpora inovačních projektů od stádia vývoje po uvedení výrobku na trh na evropské úrovni06.01.201501.12.2015
UOPŽPPodpora dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží14.08.201513.11.2015
UOPPIKDotace na účast malých a středních podniků na zahraničních výstavách a veletrzích02.06.201509.11.2015
UOPPIKDotace na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení pro začínající mikropodniky01.06.201531.10.2015
UOPPIDotace na pořízení nových technologií do zpracovatelských podniků17.08.201519.10.2015
UOPŽPDotace na podporu biodiverzity14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na posílení přirozené funkce krajiny včetně investic do vodních nádrží14.08.201514.10.2015
UOPŽPPodpora zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.201514.10.2015
UOPZPodpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování21.08.201516.10.2015
UPRVDotace na investice vedoucí ke zlepšení zpracování zemědělských a potravinářských produktů29.09.201512.10.2015
UOSTPodpora zkoumání základů a možností pro nové technologie na evropské úrovni01.10.201429.09.2015
UFVDotace na nákup nových strojů a strojních zařízení pro podnikatele v Kraji Vysočina23.06.201521.08.2015
UCOSMEPodpora udržitelného a konkurenceschopného cestovního ruchu v evropském měřítku30.4.201530.6.2015
UMMRDotace na výstavbu komunitních domů seniorů1.6.201530.6.2015
UFVPodpora spolupráce podniků na Vysočině s výzkumnými institucemi15.6.201526.6.2015
UFVDotace na modernizaci prodejen regionálních produktů na Vysočině15.6.201526.6.2015
UFVDotace na úpravu stop lyžařských běžeckých tras na území Kraje Vysočina15.6.201525.6.2015
UOSTPodpora výměny informací, konzultací a účasti zástupců evropských podniků na praktickém trénování30.3.201522.6.2015
UROP MSDotace na rozvoj infrastruktury integrované veřejné dopravy v Moravskoslezském kraji22.4.201518.6.2015
UCOSMEErasmus pro mladé podnikatele – podpora mladým začínajícím evropským podnikatelům24.3.20153.6.2015
UOPŽPPodpora obnovy krajinných struktur2.6.201519.6.2015
UOPŽPPodpora biodiverzity2.6.201519.6.2015
UOSTPodpora vývoje evropských filmů a televizních děl s přeshraničním potenciálem13.1.201528.5.2015
UOSTOdstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě7.5.2015
UFVPodpora vytváření a zachování kulturních akcí neprofesionálního umění v Kraji Vysočina27.4.20157.5.2015
UFVRozvoj zážitkové turistiky v Kraji Vysočina včetně pořízení vhodného vybavení27.4.20157.5.2015
UOSTPodpora výměny pracovníků výzkumu a inovací v evropském prostoru6.1.201528.4.2015
UOSTInovační podpora vývojové kapacity malých a středních podniků na evropské úrovni25.7.201429.4.2015
UCOSMEPodpora zakládání a rozvoje evropských klastrů pro průmyslová odvětví23.12.201421.4.2015
UOSTPodpora nadnárodní spolupráce v oblasti dopravní infrastruktury, ochrany ŽP a OZE ve střední Evropě12.2.201513.4.2015
UFVDotace na rozvoj cykloturistiky a budování cyklistických stezek v Kraji Vysočina1.1.201527.3.2015
UOPPKRozvoj pražských malých a středních podniků5.2.201527.3.2015
UOSTEvropská podpora vývojové fáze výpravných videoher s příběhem23.1.201526.3.2015
UOPŽPDotace na zlepšování stavu přírody a krajiny2.2.201519.3.2015
UOPŽPDotace na nakládání s odpady2.2.201519.3.2015
UFVPodpora předcházení vzniku odpadu i ucelení systému nakládání s bioodpadem v Kraji Vysočina1.1.201516.2.2015
UPRVPodpora pořízení technologií pro zpracovatelské provozy26.1.20159.2.2015
UOPPIKDotační podpora výroby a distribuce energie pocházející z obnovitelných zdrojů04.01.201604.05.2016
UOPŽPVodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů - 34. výzva01.03.201631.05.2016
UOPŽPZlepšit kvalitu prostředí v sídlech - 30. výzva30.03.201631.05.2016
UOPŽPOchrana národně významných chráněných území - 27. výzva30.03.201631.05.2016
UOPŽPPosílení biodiverzity - 28. výzva30.03.201631.05.2016
UOPPPRPodpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení28.03.201623.06.2016
UOPPPRPodpora komunitního života a sociálního podnikání28.03.201623.06.2016
UOPZDotační podpora sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny02.11.201530.06.2016
UFVRozvoj podnikatelů 201613.6.201630.6.2016
UOPŽP36. výzva – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže01.04.201615.07.2016
UOPŽP29. výzva – Posílení přirozené funkce krajiny08.04.201615.07.2016
UOPPIK1. výzva - Nízkoúhlíkové technologie - elektromobilita, akumulace energie a druhotné suroviny01.04.201631.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Podpora uplatnitelnosti na trhu práce22.04.201622.07.2016
UOPZPodnikové vzdělávání zaměstnanců - výzva 4301.07.201631.08.2016
UOPPIK2. výzva - Potenciál - Zrušena MPO15.09.201631.10.2016
UOPZPodpora sociálního podnikání - 67. výzva01.06.201630.09.2016
UOPPIKSlužby infrastruktury - 2. výzva15.06.201630.09.2016
UOPŽPPosílení přirozených funkcí krajiny (SC 4.3) - 32. výzva15.08.201617.10.2016
UOPŽPZlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4) - 33. výzva15.08.201617.10.2016
UFVÚdržba, oprava, rekonstrukce a zkvalitňování sítě cyklotras - CYKLODOPRAVA A CYKLOTURISTIKA 2016 - II15.10.201625.10.2016
UMŽPEnvironmentální vzdělávání, výchova a osvěta žáků MŠ, ZŠ a SŠ 01.09.201631.10.2016
UOPŽPOchrana národně významných chráněných území – 48. výzva (SC 4.1)30.09.201630.11.2016
UOPŽPBiodiverzita (biologická rozmanitost) životního prostředí – 49. výzva (SC 4.2)30.09.201630.11.2016
UOPPIKModernizace výrobních provozů, rekonstrukce stávající zastaralé podnikatelské infrastruktury, rekonstrukce objektů typu brownfield (Nemovitosti) - 2. výzva21.11.201605.12.2016
UMMRPodpora bydlení - pečovatelské a vstupní byty, komunitní domy seniorů18.10.201630.12.2016
UOSTPodpora inovativních projektů formou cenově zvýhodněné záruky na úvěr10.09.201231.12.2016
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy