Ostatní subjekty

Nabídka dotačních příležitostí na této stránce se vztahuje k následujícím subjektům:

  • nestátní neziskové organizace,
  • fyzické osoby nepodnikatelé,
  • družstva,
  • školská a vzdělávací zařízení či instituce,
  • veřejné výzkumné instituce,
  • zdravotnická zařízení,
  • ostatní subjekty (jinde neuvedené)

 

Dotační programy:

PŘEHLED NOVÝCH OPERAČNÍCH PROGRAMŮ 2014-2020.

Váš aktuální záměr můžete nezávazně prodiskutovat s našimi projektovými manažery. Vyhledají Vám vyhovující program, či výzvu, pomohou Vám při plánování a realizaci Vašeho záměru. Stačí vyplnit nezávazný poptávkový formulář, nebo prostřednictvím kontaktů.

Harmonogram výzev

Seznam aktuálních a plánovaných výzev k předkládání žádostí o podporu

Níže je také k dispozici přehled již ukončených výzev.
 
Pro bližší informace o připravovaných výzvách nás prosím kontaktujte.
 

Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
AOPŽPPovodňová ochrana intravilánu (SC 1.3) - 45. výzva01.11.201605.01.2017
AOPŽPPreventivní protipovodňová opatření (SC 1.4) - 47. výzva01.11.201605.01.2017
AMMRRozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu01.12.201606.01.2017
AOPŽPInventarizace a odstranění ekologických zátěží (SC 3.4) - 44. výzva01.10.201606.01.2017
AIROPSociální podnikání pro SVL II - 44. výzva31.08.201631.01.2017
ASFDIKřížení místních a veřejně přístupných účelových komunikací 201709.09.201631.01.2017
AIROPInfrastruktura základní škol - 46. výzva29.08.201614.02.2017
AIROPInfrastruktura základních škol (SVL) - 47. výzva29.08.201614.02.2017
AMZEÚdržba a obnova kulturních a venkovských prvků (Program Ministerstva zemědělství pro rok 2017)01.02.201724.02.2017
AMŽPZakládání a obnova ploch zeleně včetně doprovodných vodních prvků přírodě blízkého charakteru a realizace opatření k zajištění podmínek pro existenci volně žijících živočichů v městech a obcích - 10. výzva NPŽP06.10.201628.02.2017
AIROPRevitalizace vybraných památek II. - 52. výzva IROP31.10.201628.03.2017
AIROPInfrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání – 56. výzva18.11.201614.04.2017
AIROPInfrastruktura pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání (SVL) – 57. výzva18.11.201614.04.2017
AOPPIKZvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit (3. výzva Služby infrastruktury)15.01.201715.04.2017
AIROPDeinstitucionalizace sociálních služeb - 49. výzva12.09.201631.05.2017
AMŽPPrůzkum, posílení a budování zdrojů pitné vody - výzva NPŽP11.07.201630.06.2017, nebo vyčerpáním alokace
AOPZVznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu (132. výzva)01.02.201730.06.2017
AIROPDeinstitucionalizace psychiatrické péče - 54. výzva (SC 2.3)31.10.201630.06.2017
AOPZVznik a provoz dětských skupin pro podniky a veřejnost mimo Prahu (132. výzva)01.02.201730.06.2017
AIROPEnergetické úspory v bytových domech - 37. výzva15.07.201630.11.2017
AIROPSociální služby - 29. výzva04.05.201627.12.2017
AIROPSociální služby v SVL - 30. výzva04.05.201627.12.2017
AIROPStanice IZS - 36. výzva01.07.201631.12.2017
AOPPIKPosílení inovační výkonnosti firem a zvýšení jejich konkurenceschopnosti prostřednictvím účinnější ochrany duševního vlastnictví04.01.201631.12.2017
ANZÚDotace na zateplení a energetické úspory v rodinných domech22.10.201531.12.2021
AOPZŘešení problémů nezaměstnanosti a sociálního začleňování ve venkovských oblastech - 47. výzva29.04.201631.12.2021
AIROPKulturní dědictví - integrované projekty CLLD - 55. výzva19.10.201631.10.2022
AOSTPodpora oprav domů a bytů pro mladé do 36 let prostřednictvím 2% úvěru13.01.2014průběžně
AOSTPodpora oprav a modernizace bytových domů prostřednictvím nízkoúročených úvěrů11.01.2013průběžně
AOSTProgram na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou01.01.2015průběžně
AOSTÚvěr na opravu nemovitosti postižené povodníprůběžně
AOSTÚvěr na výstavbu bytu pro mladé do 36 let postižené povodněmiprůběžně
POPPIKNákup poradenských, expertních a podpůrných služeb v oblasti inovací od organizací pro výzkum a šíření znalostí (Inovační vouchery)06/201609/2016
POPPIKPoskytování poradenských služeb a služeb pro začínající podniky (Poradenství)06/201609/2016
POPŽPZvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů (SC 3.2) - 41. výzva01.09.201630.11.2016
POPŽPPrevence vzniku odpadů (SC 3.1) - 40. výzva01.09.201630.11.2016
POPVVVCeloživotní vzdělávání na VŠ - zvyšování kvalifikace a odborných kompetencí akademických pracovníků připravujících a realizujících kurzy celoživotního vzdělávání, pořizování a tvorba relevantních pomůcek (SC 3)10/201601/2017
PIROPZateplování bytových domů pomocí finančního nástroje (SC 2.5)01/201712/2017
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
KV - Kraj Vysočina
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
MŽP - Ministerstvo životního prostředí
 

Seznam ukončených výzev k předkládání žádostí o podporu

Ukázat seznam ukončených výzev
 
Stav výzvyOperační programPodporované aktivityZahájeníUkončení
UOPPIKPodpora rozvoje národních technologických platforem vedoucí k propojení veřejného a soukromého sektoru ve výzkumu, vývoji a inovacích04.01.201604.05.2016
UMVNová dotace pro dobrovolné hasiče 201727.01.201630.04.2016
UIROPZajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let14.12.201522.04.2016
UIROPZajištění dostatečné kapacity zařízení péče o děti do 3 let v sociálně vyloučených lokalitách14.12.201522.04.2016
UOPŽPDotační podpora energetických úspor ve veřejných budovách01.12.201515.04.2016
UIROPDotace na revitalizaci národních kulturních památek a památek UNESCO30.11.201531.03.2016
UFVDotace na celoroční sportovní a volnočasové aktivity pro handicapované děti, mládež a dospělé v Kraji Vysočina01.01.201630.03.2016
UIROPPodpora deinstitucionalizace sociálních služeb za účelem sociálního začleňování30.10.201531.03.2016
UOPPSCRPRRozvoj potenciálu přírodních a kulturních zdrojů pro podporu zaměstnanosti v česko-polském příhraničí14.09.201525.03.2016
UOPPSCRPRZlepšení dostupnosti atraktivit česko-polského pomezí díky rekonstrukci či modernizaci lokálních a regionálních silničních spojení14.09.201525.03.2016
UOPZPodpora vybudování a provozu zařízení péče o děti předškolního věku pro podniky i veřejnost11.11.201530.04.2017
UMVNová dotace pro dobrovolné hasiče 201627.01.201629.02.2016
UOPZPodpora zaměstnanosti starších, nízkokvalifikovaných a znevýhodněných osob02.12.201529.02.2016
UIROPPodpora vzniku a rozvoje sociálních podniků umožňujících sociálně vyloučeným osobám vstup na trh práce a do podnikání29.10.201529.02.2016
UIROPDotační podpora sociálního podnikání v sociálně vyloučených lokalitách29.10.201529.02.2016
UOPPSCRPRZvýšení intenzity spolupráce institucí a komunit v česko-polském příhraničním regionu14.09.201515.02.2016
UOPPSCRPRInvestice do vzdělávání, odborné přípravy a školení v česko-polském pohraničí s cílem zlepšení postavení osob na trhu práce14.09.201515.02.2016
UOPZBudování kapacit nestátních neziskových organizací, zejména v oblasti sociálního začleňování, rovnosti žen a mužů a rovných příležitostí01.12.201531.01.2016
UOSTDotace na výstavbu, rekonstrukci či modernizaci sportovišť08.12.201531.01.2016
UOSTPodpora malých a středních podniků na evropské úrovni podílejících se na učňovské přípravě15.10.201515.01.2016
UOSTPodpora výstavby komunitních domů pro seniory09.11.201515.01.2016
UOPZDotace pro zvýšení kapacit, profesionalizace a transparentnosti NNO01.09.201531.12.2015
UOPZPodpora zvyšování odborné úrovně znalostí, dovedností a kompetencí pracovníků sociálních partnerů30.06.201531.12.2015
UOPZPodpora procesu transformace pobytových služeb a podpora služeb komunitního typu vzniklých po transformaci01.11.201531.12.2015
UFVDotace na výstavbu a údržbu sportovišť v Kraji Vysočina1.1.201515.03.2015
UROP SMÚpravy veřejného prostranství obci v Olomouckém a Zlínském kraji28.1.201513.03.2015
UFVDotace na jednorázové volnočasové a sportovní aktivity dětí a široké veřejnosti v Kraji Vysočina1.1.201513.03.2015
UFVPodpora dlouhodobých sportovních a tělovýchovných aktivit obyvatel Kraje Vysočina1.1.201508.03.2015
UFVDotace na obnovu nebo opravu vybavení letních táborů dětí a mládeže v Kraji Vysočina1.1.201528.02.2015
UOP VVVPodpora excelentních výzkumných týmů28.08.201508.01.2016
UOSTPodpora inovačního výzkumu malých podniků v oblasti dopravy na evropské úrovni18.12.201416.12.2015
UOPŽPDotace na podporu rekultivace starých skládek15.10.201505.01.2016
UOPŽPDotace na výstavbu, vybavení či modernizaci bioplynových stanic15.10.201505.01.2016
UOPŽPDotace na opatření snižující emise stacionárních zdrojů podílejících se na expozici obyvatelstva nadlimitním koncentracím znečišťujících látek14.08.201516.12.2015
UROP JVPodpora rozvoje Brna a Jihlavy21.02.201131.12.2015
UOPPPRDotace na zvyšování kvality vzdělávání v Praze prostřednictvím posilování inkluze v multikulturní společnosti16.11.201516.12.2015
UOPPPRDotační podpora vzniku sociálních podniků a chráněných pracovišť v Praze16.11.201505.01.2016
UOPPPRNavýšení kapacity předškolního, základního vzdělávání a zařízení pro poskytování péče o děti do 3 let v Praze16.11.201505.01.2016
UOSTDotace na vytvoření nových výukových kapacit mateřských a základních škol s dlouhodobým nárůstem dětí nebo žáků15.10.201521.12.2015
UOPPKPodpora revitalizace a ochrany ŽP v území hl. m. Prahy5.2.201530.4.2015
UROP SZRozvoj infrastruktury pro vzdělávání, sociální péči a zdravotnictví v Ústeckém a Karlovarském kraji28.1.201520.3.2015
UOPŽPDotace na využívání OZE a realizace úspor energie2.2.201519.3.2015
UROP SZDotace na rozvoj města Karlovy Vary28.1.20158.4.2015
UOPŽPDotace na nakládání s odpady2.2.201519.3.2015
UOPŽPDotační podpora pro zvýšení podílu materiálového a energetického využití odpadů14.08.201513.11.2015
UOPŽPPodpora dokončení inventarizace a odstranění starých ekologických zátěží14.08.201513.11.2015
UOPŽPPodpora preventivních protipovodňových opatření14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na zajištění povodňové ochrany intravilánu14.08.201513.11.2015
UOPŽPDotace na zlepšování stavu přírody a krajiny2.2.201519.3.2015
UFVDotace na pořádání celoročních volnočasových aktivit pro děti a mládež na Vysočině01.11.201530.11.2015
UOSTPodpora zkoumání základů a možností pro nové technologie na evropské úrovni01.10.201429.09.2015
UOPŽPDotace na obnovu a rozvoj environmentálních center, dětských hřišť v přírodním stylu a lesních školek23.2.201523.3.2015
UFVDotace na realizaci neinvestičních aktivit ve vybraných oblastech ochrany ŽP1.1.201510.3.2015
UOPŽPDotace na revitalizaci funkčních ploch a prvků sídelní zeleně14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na podporu biodiverzity14.08.201514.10.2015
UOPŽPDotace na posílení přirozené funkce krajiny včetně investic do vodních nádrží14.08.201514.10.2015
UOPŽPPodpora zajištění příznivého stavu předmětu ochrany národně významných chráněných území14.08.201514.10.2015
UFVDotace na sociální prevenci kriminality v Kraji Vysočina13.6.201517.7.2015
UFVDotace na obnovu památkově cenných objektů v Kraji Vysočina1.1.20156.3.2015
UOSTPodpora zmírňování a přizpůsobování se změně klimatu, správa a informace v oblasti klimatu na evropské úrovni01.06.201530.10.2015
UFVDotace na investiční vybavení a modernizaci zařízení poskytujících registrované sociální služby v Kraji Vysočina15.6.201530.6.2015
UOPZPodpora služeb péče o děti 1. stupně základních škol v době mimo školní vyučování21.08.201516.10.2015
UFVDotace na projekty v oblasti rodinné politiky v Kraji Vysočina20.6.201530.6.2015
UOPZPodpora zvyšování uplatnitelnosti osob ohrožených sociálním vyloučením nebo sociálně vyloučených ve společnosti a na trhu práce29.09.201530.11.2015
UROP SZDotace na rozvoj městské hromadné dopravy města Ústí nad Labem28.1.20158.4.2015
UOPZPodpora zvýšení kvality a udržitelnosti systému sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších navazujících služeb podporujících sociální začleňování01.10.201530.11.2015
UFVDotace na podporu dobrovolnictví a neformální pomoci osobám závislým na pomoci jiné osoby v Kraji Vysočina15.6.201530.6.2015
UOSTPodpora přírody a biologické rozmanitosti, životního prostředí a účinného využívání zdrojů na evropské úrovni01.06.201530.10.2015
UOSTPodpora inovací evropské sociální politiky vedoucí k reformám sociálních služeb14.08.201516.11.2015
UOPZDotační podpora sociálního podnikání01.09.201530.11.2015
UOSTPodpora inovačních projektů od stádia vývoje po uvedení výrobku na trh na evropské úrovni06.01.201501.12.2015
UFVPodpora památkové obnovy kulturních památek na Vysočině1.1.201515.2.2015
UFVPodpora vytváření a zachování kulturních akcí neprofesionálního umění v Kraji Vysočina27.4.20157.5.2015
UOPZPodpora mezinárodní mobility pro znevýhodněnou mládež01.09.201530.10.2015
UOSTPodpora mobility odborníků malých a středních podniků v evropském prostoru24.4.201526.6.2015
UFVPodpora krajských pořadatelů a účinkujících v oblasti neprofesionálního umění na Vysočině1.1.201531.1.2015
UFVDotace na zvýšení úrovně využití informačních a komunikačních technologií v Kraji Vysočina1.1.201517.4.2015
UOPVKPodpora kurikulární reformy a výuky cizích jazyků na základních a středních školách11.5.201522.5.2015
UOPVKPodpora kurikulární reformy škol a výuky cizích jazyků na základních a středních školách27.07.201528.08.2015
UOSTPodpora zvyšování kvality a rozšiřování péče o nadané žáky základních a středních škol22.10.201515.12.2015
UOSTPodpora sociálně znevýhodněných romských žáků středních škol a studentů vyšších odborných škol a konzervatoří10.11.201430.6.2015
UFVPodpora zpracování předprojektové dokumentace obnovy kulturních památek na Vysočině1.1.201531.3.2015
UOSTPodpora přeshraničního partnerství a spolupráce v rámci evropské mobility pro země EHP24.4.201530.6.2015
UOSTPodpora schématu cílené evropské mobility mezi mladými lidmi31.3.201526.6.2015
UFVDotace na opravy, rekonstrukce, modernizace a dovybavení budov mateřských škol v Kraji Vysočina 1.1.201511.3.2015
UOSTPodpora biohospodářství a iniciativy společného plánování v rámci zdravé stravy na evropské úrovni25.6.201411.6.2015
UROP MSDotace na pořízení nového specifického dopravního prostředku pro sociální služby v Moravskoslezském kraji11.3.201514.5.2015
UOSTZlepšení přístupu k digitálním zdrojům kulturního dědictví pro výzkum a inovace na evropské úrovni10.12.201428.5.2015
UROP MSDotace do infrastruktury vzdělávání, volného času, občanské vybavenosti a veřejných prostranství ve městech Moravskoslezského kraje11.3.201515.6.2015
UOPPKPodpora revitalizace a ochrany území hl. m. Prahy1.10.201428.1.2015
UOSTPodpora udržitelného využívání zemědělského odpadu a jeho vedlejších produktů na evropské úrovni10.12.201421.4.2015
UOSTEvropský boj proti kriminalitě a terorismu prostřednictvím lepšího porozumění sociálním sítím25.03.201527.08.2015
UOSTOdstraňování bariér v budovách státních a veřejných institucí a odstraňování bariér v dopravě7.5.2015
UOSTPodpora efektivního využívání vody v zemědělském sektoru v Evropě10.12.201421.4.2015
UOSTPodpora výměny pracovníků výzkumu a inovací v evropském prostoru6.1.201528.4.2015
UOSTInovační podpora vývojové kapacity malých a středních podniků na evropské úrovni25.7.201429.4.2015
UMMRDotace na výstavbu komunitních domů seniorů1.6.201530.6.2015
UOP VVVPodpora sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání05.10.201530.11.2015
UOSTPodpora evropských organizací pracovníků formou informačních a vzdělávacích akcí12.3.20158.5.2015
UOP VaVpIRozvoj výzkumných kapacit podpořených VaV center1.6.201530.6.2015
UOP VaVpIZvýšení atraktivity a rozvoj vzdělávací infrastruktury v centrech popularizace, propagace a medializace vědy a techniky1.6.201530.6.2015
UNZÚDotace na zateplení a energetické úspory v rodinných domech15.5.201531.10.2015
UNZÚDotace na snižování energetické náročnosti bytových domů v Praze15.05.201531.10.2015
UROP SZDotace na revitalizaci a regeneraci středních a malých měst v Ústeckém a Karlovarském kraji28.1.201524.2.2015
UOPŽPPodpora regenerace urbanizované krajiny2.6.201519.6.2015
UOPŽPPodpora biodiverzity2.6.201519.6.2015
UROP MSPodpora školství a volnočasových aktivit, občanské vybavenosti a veřejných prostranství ve venkovských oblastech Moravskoslezského kraje11.3.20158.6.2015
UOSTPodpora projektů evropské spolupráce v kulturní a kreativní oblasti-07.10.2015
UOSTPosílení spolupráce a lepšího přístupu k informacím prostřednictvím výměny pracovníků veřejné správy a sociálních partnerů v Evropě21.05.201518.09.2015
UOSTFinancování asistentů pedagoga pro děti, žáky a studenty se zdravotním postižením a sociálním znevýhodněním15.6.2015
UOSTPodpora výkupu předmětů kulturní hodnoty mimořádného významu04.09.2015
UOSTPodpora evropského sociálního dialogu mezi partnery16.3.201515.6.2015
UOSTPodpora výměny informací, konzultací a účasti zástupců evropských podniků na praktickém trénování30.3.201522.6.2015
UOSTPodpora projektů v oblasti elektronické identifikace a ověřování – zavádění eIdentifikace a ePodpisů na celoevropské úrovni17.3.20152.6.2015
UOPŽPPodpora prevence sesuvů a skalních řícení, monitorování geofaktorů a následků hornické činnosti a hodnocení neobnovitelných přírodních zdrojů včetně zdrojů podzemních vod2.6.201519.6.2015
UOPŽPPodpora optimalizace vodního režimu krajiny2.6.201519.6.2015
UROP SZDotace na obnovu veřejné infrastruktury v menších obcích Ústeckého a Karlovarského kraje28.1.201524.2.2015
UOPŽPPodpora obnovy krajinných struktur2.6.201519.6.2015
UOPŽP30. výzva – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech30.03.201631.05.2016
UOPŽP34. výzva - vodohospodářské projekty, sanace nestabilních svahů01.03.201631.05.2016
UOPŽP27. výzva – ochrana národně významných chráněných území30.03.201631.05.2016
UOPŽP28. výzva – Posílení biodiverzity30.03.201631.05.2016
UOPŽP35. výzva - varovné a hlásné systémy, digitální povodňové plány01.03.201631.05.2016
UOP VVVVýzkumné infrastruktury25.01.201602.06.2016
UOPZDotace na pilotní ověření budování a provozu mikrojeslí16.05.201606.06.2016
UOPPPRPodpora sociálních služeb, komunitního života a sociálního bydlení28.03.201623.06.2016
UOPPPRPodpora komunitního života a sociálního podnikání28.03.201623.06.2016
UOPZDotační podpora sociální inovace v oblasti sociálního začleňování a přístupu na trh práce pro nejohroženější skupiny02.11.201530.6.2016
UOPŽP29. výzva – Posílení přirozené funkce krajiny08.04.201615.07.2016
UOPŽP36. výzva – Dokončit inventarizaci a odstranit staré ekologické zátěže01.04.201615.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Podpora uplatnitelnosti na trhu práce22.04.201625.07.2016
UINTERREG V – A SK – CZPřeshraniční spolupráce ČR – SK – Rozvoj místních iniciativ22.04.201625.07.2016
UKVInfrastruktura vodovodů a kanalizací v Kraji Vysočina01.06.201629.07.2016
UOPZ53. výzva Zaměstnání cílových skupin30.05.201615.08.2016
UMŠMTRozvoj a modernizace sportovních zařízení23.09.2016
UOPZ67. výzva Podpora sociálního podnikání01.06.201630.09.2016
UOPPIK2. výzva - Služby infrastruktury15.06.201630.09.2016
UOPŽPPodpora systémů sledování, hodnocení a předpovídání vývoje kvality ovzduší a počasí15.10.201514.10.2016
UOPŽPPodpora snižování environmentálních rizik a rozvoj systémů jejich řízení15.10.201514.10.2016
UOPŽPDotace na vícenáklady související s dosažením pasivního standardu veřejných novostaveb15.10.201514.10.2016
UOPŽPPosílení přirozených funkcí krajiny (SC 4.3) - 32. výzva15.08.201617.10.2016
UOPŽPZlepšení kvality životního prostředí v sídlech (SC 4.4) - 33. výzva15.08.201617.10.2016
UMŠMTBezpečné klima v českých školách30.09.2016
UIROPRozvoj infrastruktury komunitních center - 38. výzva18.07.201631.10.2016
UFVEnvironmentální výchova, vzdělávání a osvěta (EVVO) - Životní prostředí 201614.10.201625.10.2016
UIROPRozvoj infrastruktury komunitních center v SVL - 39. výzva18.07.201631.10.2016
UMŽPEnvironmentální vzdělávání, výchova a osvěta žáků MŠ, ZŠ a SŠ 01.09.201631.10.2016
UMŠMTRozvoj kapacit mateřských a základních škol01.09.201631.10.2016
UIROPInfrastruktura středních a vyšších odborných škol (SVL) - 33. výzva30.06.201618.11.2016
UIROPInfrastruktura středních a vyšších odborných škol - 32. výzva30.06.201618.11.2016
UOPŽPSnížení energetické náročnosti veřejných budov a zvýšení využití obnovitelných zdrojů energie (SC 5.1) - 39. výzva01.09.201620.12.2016
UIROPSociální bydlení - 34. výzva20.06.201627.12.2016
UIROPSociální bydlení pro SVL - 35. výzva20.06.201627.12.2016
UOPZSnižování rozdílů v postavení žen a mužů na trhu práce – dotace na implementaci vládní strategie01.10.201531.12.2016
Vysvětlivky a použité zkratky:
Stav výzvy:
A - aktivní (právě probíhá příjem žádostí o podporu)
P - plánovaná (bude teprve vyhlášena)
U - ukončená (příjem žádostí o podporu již skončil)
Operační program:
IROP - Integrovaný regionální operační program
OPPIK - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
OPP VVV - Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
OPZ - Operační program Zaměstnanost
PRV - Program rozvoje venkova
OPPSCRPR - Operační program přeshraniční spolupráce Česká republika - Polská republika
OPPPR - Operační program Praha - pól růstu
OPŽP - Operační program životní prostředí
OPR - Operační program Rybářství
OPD - OPerační program Doprava
FV - Fond Vysočiny
OST - Ostatní programy
MZe - Ministerstvo zemědělství
MMR - Ministerstvo pro místní rozvoj
MŠMT - Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy