NOVINKY

Z důvodu vytíženosti týmu ukončujeme servis „Novinky“

Servis „Novinky“ přesunujeme do formy individuálních dotazů na portálu diskusního fóra Mezi námi zákazníky – DOTACE (diskuse, dotazy)

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

Kraj Vysočina chystá pro rozvoj regionu v roce 2017 dvacet grantových programů

11.01.2017 | Autor: Jana Kotoučková, EUROGRANT Consulting s.r.o.

FV
V rámci Programu rozvoje Kraje Vysočina je připraveno pro rok 2017 20 grantových programů v objemu cca 62 milionů korun
Novým grantem s alokací dva miliony korun jsou Venkovské prodejny na podporu zachování obchodů se smíšeným zbožím v malých obcích.
Obnoveným grantem je Klenotnice Vysočina, který bude podporovat vybavení depozitářů nebo zkvalitňování expozic regionálních muzeí.
Největším programem s alokací deset milionů korun je Rozvoj podnikatelů, který se zaměřuje na podporu malých podnikatelů a na obnovu jejich technologií a výrobních prostředků.

V příštím měsíci by Zastupitelstvo Kraje Vysočina mělo vyhlásit prostřednictvím Fondu Vysočina 10 grantů:

 • Naše škola 2017
 • Jednorázové akce 2017
 • Sportoviště 2017
 • Sportujeme 2017
 • Bezpečná silnice 2017
 • Infrastruktura ICT 2017
 • Informační a komunikační technologie 2017
 • Památkově chráněná území 2017
 • Cyklodoprava a cykloturistika 2017
 • Čistá voda 2017

Ostatní programy vyhlásí krajské zastupitelstvo v průběhu prvního pololetí 2017.
V březnu:

 • Odpady 2017
 • Regionální kultura 2017
 • Inovační vouchery 2017
 • Rozvoj vesnice 2017
 • Investujme v sociálních službách 2017

V květnu:

 • Klenotnice Vysočiny 2017
 • Prevence kriminality 2017
 • Rozvoj podnikatelů 2017

V červnu:

 • Venkovské prodejny 2017
 • Podporujeme prorodinnou a seniorskou politiku obcí 2017

Podrobné informace jsou uvedeny zde.

Zdroj: Tisková zpráva Krajského úřadu Kraje Vysočina


Ministerstvo zemědělství podpoří opět údržbu a obnovu kulturních a venkovských prvků

05.01.2017 | Autor: Jana Kotoučková, EUROGRANT Consulting s.r.o.

mze
I v roce 2017 bude Ministerstvo zemědělství pokračovat v programu zaměřeném na opravy drobných kulturních staveb a prvků na venkově. Připraveno na to má 500 milionů korun.
Každoročně je podporována obnova a údržba stávajících kulturních prvků venkovské krajiny (např. kapličky, zvoničky, boží muka, kříže, hřbitovy kostely, aj.) , historických zemědělských strojů, významných zemědělských historických dominant jedinečného charakteru a hasičských zbrojnic, údržba a budování míst pasivního odpočinku. Na tyto aktivity je vyčleněno cca 300 milionů korun. Novinkou pro tento rok je údržba a oprava polních cest v extravilánu obcí , které neslouží k podnikatelské činnosti. Na ně je připraveno cca 200 milionů Korun.

Podrobné informace jsme pro Vás připravili v přehledu.

Zdroj: Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací v programu 129 660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2017


Dotace na veřejná osvětlení, zdroje teple, otopné soustavy a další úspory energií

12.12.2016 | Autor: Jana Kotoučková, EUROGRANT Consulting s.r.o.

EFEKT

EFEKT

Nově koncipovaný státní program na podporu úspor energie na období 2017 -2021, dotační titul PROGRAM EFEKT je zaměřen na realizaci energeticky úsporných opaření, na zvyšování účinnosti užití energie a snižování energetické náročnosti.
Po celé pětileté období budou podporovány investiční akce malého rozsahu (podprogram 1) a neinvestiční akce v podobě energetického poradenství, zavádění energetického managementu, přípravy energeticky úsporných projektů, akcí a dokumentů na podporu úspor energie (podprogram 2).
Program EFEKT bude nově vyhlašován prostřednictvím samostatných výzev na jednotlivé aktivity. Seznam podporovaných aktivit naleznete zde.
Zdroj: EFEKT – Programy podpory


Podnikatelé mohou využít dalších dotací z OP PIK

29.11.2016 | Autor: Jana Kotoučková, EUROGRANT Consulting s.r.o.
oppik
Včera vyhlásilo Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK další tři výzvy pro podnikatele z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Dotaci lze získat v těchto programech:

  • Úspory energie (II. výzva programu)

Snížení energetické náročnosti podniků. Obměna starých technologií na výrobu energie za nové. Využívání odpadní energie ve výrobních procesech nebo zavedení či modernizace systémů měření a regulace. Modernizace či rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách a v energetických hospodářstvích průmyslových areálech.
Příjem žádostí o dotaci: od 15.12.2016 do 30.03.2018
… bližší informace

  • Inovace – Inovační projekt (III. výzva programu)

Podpora nových nápadů a jejich uvádění do výroby a následně na trh – inovované výrobky, technologie nebo služby. Zlepšení organizačních nebo marketingových firemních procesů.
Příjem žádostí o dotaci: od 19.12.2016 do 30.04.2017
… bližší informace

  • Služby infrastruktury (III. výzva programu)

Zkvalitňování služeb podpůrné inovační infrastruktury, která povede ke zvýšení intenzity společných výzkumných, vývojových a inovačních aktivit mezi podnikatelskými subjekty a mezi veřejným a podnikovým sektorem se zaměřeným zejména na realizaci nových technologií a konkurenceschopných výrobků a služeb.
Příjem žádostí o dotaci: od 15.01.2017 do 15.04.2017
… bližší informace

Zdroj: Aktualita BusinessInfo.cz


MPO vyhlásilo nové výzvy OP PIK – Technologie a další

15.11.2016 | Autor: Irena Krčilová, EUROGRANT Consulting s.r.o.
oppik
Ministerstvo průmyslu a obchodu jako Řídicí orgán OP PIK vyhlásilo další čtyři výzvy určené převážně pro podnikatele, zejména s napětím očekávané výzvy v programu Technologie.

V programu Technologie lze získat podporu hned ve dvou výzvách. Pro žadatele je v nich připraveno 1,85 mld. Kč, v případě výraznějšího převisu kvalitních projektů může Řídící orgán OPPIK alokaci na tyto výzvy adekvátně navýšit:

Technologie IV
Podporované aktivity: pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení s nulovým stupněm inovace. Podporovány projekty musí být realizované v hospodářsky problémových regionech.

Mezi podmínky pro příjemce dotace patří naplnění indikátorů počtu vytvořených pracovních míst a změny tržeb v souvislosti s podporou, a jejich udržení po celou dobu udržitelnosti projektu.
– žadatel do 10 zaměstnanců musí vytvořit 2 pracovní místa,
– od 10 včetně zaměstnanců do 25 zaměstnanců 3 pracovní místa,
– od 25 zaměstnanců včetně 4 pracovní místa.
Indikátor pracovních míst musí žadatel naplnit k datu ukončení realizace projektu. Hodnotu indikátoru změny tržeb má příjemce povinnost naplnit v termínu 12 měsíců od data ukončení projektu a zvýšit nárůst tržeb o 10% oproti hodnotě vykázané v posledním účetně uzavřeném roce před podáním žádosti o podporu.

Příjem žádostí o dotaci: od 9.12.2016 do 28.2.2017

Technologie V – výzva pro začínající podniky
Podporované aktivity: podnikatelské záměry nových začínajících malých podniků s podnikatelskou historií max. 3 roky, a to na pořízení nových strojů, technologických zařízení a vybavení; podporu nelze poskytnout na prostou obnovu stávajícího strojního zařízení.

I v této výzvě stanovuje podmínky naplnění indikátorů pracovních míst a změny tržeb v souvislosti s podporou. Žadatel musí vytvořit 1 pracovní místo k datu ukončení realizace projektu a tuto hodnotu dále udržet po celou dobu udržitelnosti projektu. Dále se zavazuje kumulativně zvýšit nárůst tržeb o 300% oproti výši vyplacené dotace v termínu do 3 let od data ukončení projektu.

Příjem žádostí o dotaci: od 9.12.2016 do 28.2.2017

Další výzvy byly vyhlášeny v programech Potenciál a Smart Grids:

Potenciál III
Podporované aktivity: založení nebo rozvoj center průmyslového výzkumu, vývoje a inovací spočívající v pořízení pozemků, budov, strojů/zařízení a jiného vybavení centra nezbytného pro zajištění aktivit tohoto centra
Příjem žádostí o dotaci: od 12.12.2016 do 28.2.2017

Smart Grids II
Podporované aktivity: výstavba, posílení, modernizace a rekonstrukce vedení přenosové soustavy a transformoven včetně modernizace řídících a komunikačních systémů (v souladu s konceptem chytrých sítí)
Příjem žádostí o dotaci: od 1.12.2016 do 2.1.2018
Podrobnosti: http://www.agentura-api.org/programy-podpory/smart-grids-ii/

Upozornění: Řídicí orgán může zastavit příjem žádostí o podporu při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech o podporu, nejdříve však po 14 dnech od zahájení příjmu žádostí o podporu.

Zdroj: Aktualita MPO


 

Archiv – Novinky 2016

Archiv – Novinky 2015

Archiv – Novinky 2014