Organizace výběrového řízení

Zajistíme pro vás organizaci i administraci výběrových řízení jednak v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, tak i výběrových řízení, která se řídí specifickými pravidly (u projektů, které jsou spolufinancovány z dotačních programů).

Klienta v roli zadavatele kvalifikovaně zastupujeme při provádění výběrového řízení tak, aby nedošlo k porušení zákona či pravidel pro čerpání prostředků. Naším společným cílem je zajištění transparentního, nediskriminačního procesu výběru s ohledem na ekonomicky a organizačně nejvýhodnější způsob provedení výběrového řízení pro zadavatele. Minimalizujeme náročnost výběrového řízení stanovením vhodného typu výběrového řízení. Výběrové řízení jsme schopni dodat „na klíč“ ve velmi krátkých dodacích lhůtách díky sehranému týmu odborníků.

V rámci služby organizace výběrových řízení Vám nabízíme provedení těchto činností:

 • zpracování harmonogramu výběrového řízení v závislosti na jeho typu
 • komplexní organizaci výběrového řízení, od formulace podmínek výběrového řízení po oznámení výsledku soutěže
 • zpracování výběrových podmínek včetně návrhu hodnotících kritérií
 • kontrola podkladů pro zadání zakázky (např. stavební projektová dokumentace, výkaz výměr stavebních prací)
 • oslovení uchazečů / předání zadávací dokumentace uchazečům
 • zpřístupnění zadávacích podkladů v elektronické podobě na webu
 • komunikace s dodavateli, řešení a poskytování doplňujících informací k zadávací dokumentaci
 • příjem nabídek podaných do výběrového řízení
 • provedení otevírání obálek s nabídkami jednotlivých uchazečů, pořízení protokolu o otevírání obálek s nabídkami
 • organizační zajištění hodnotící komise (příprava jmenování členů komise zadavatelem, písemné obeslání jednotlivých členů a náhradníků jmenovaných zadavatelem)
 • účast na hodnotící komisi (jako přizvaný odborník nebo v případě požadavku zadavatele jako člen komise)
 • posouzení nabídek uchazečů z hlediska obsahové správnosti, úplnosti a plnění soutěžních podmínek zadavatele
 • zpracování „Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek“ (zápisu) včetně zdůvodnění výběru nejvhodnější nabídky a dalších souvisejících protokolů
 • vypracování znění „Rozhodnutí o přidělení veřejné zakázky“
 • řešení případných námitek podaných uchazeči
 • kompletace a sumarizace veškeré dokumentace z průběhu výběrového řízení
 • konzultace problematiky s dotčenými orgány (Úřad pro ochranu hospodářské soutěže, poskytovatel dotace)
 • pomoc při uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem (kontrola z hlediska naplnění podmínek zadávacího řízení)

 

Nezávazný poptávkový formulář