Komunitární programy 2014 – 2020

Komunitární programy jsou souborem aktivit, které přispívají ke spolupráci členských států při řešení společných problémů v oblastech souvisejících s politikami Evropské unie.
Programy se financují přímo z rozpočtu EU, která na vybrané projekty přispívá v rozmezí 40 – 75 % (výjimečně až 100 %). Na rozdíl od strukturálních fondů nejsou peníze u komunitárních programů většinou určeny pro členský stát, ale pro konkrétní program. Žadatelé z České republiky tedy nemají automatický nárok na část prostředků v rozpočtu daného programu.
U většiny komunitárních programů je nutnou podmínkou pro získání podpory vytvoření partnerství mezi několika subjekty z různých států. Cíle, metody a formy spolupráce by měly přesáhnout lokální, regionální nebo národní zájmy. Přednost při výběru mají projekty, které mají celoevropské zaměření.
O finanční podpoře projektu rozhoduje podle předem známých kritérií odborná komise. Konečnými příjemci finančních prostředků z komunitárních programů jsou veřejné i soukromé subjekty z celé EU. Projekt může podat členský i nečlenský stát EU, ústřední orgány státní správy, místní a regionální orgány, sociální partneři, neziskové organizace, univerzity a výzkumné instituce, národní statistické úřady, média atd.

Oblasti podpory

Výzkum, vývoj a inovace

Horizon 2020
 

HORIZONT 2020 – rámcový program pro výzkum a inovace

 
 
 
 


Podnikání

COSME
 

COSME – program pro konkurenceschopnost podniků

 


Sociální politika

EaSI
 

Zaměstnanost a sociální inovace (EaSI) – program na podporu inovativní sociální politiky, mobility pracovních sil a sociálního podnikání

 
 
 
 


Životní prostředí

life
 

LIFE – program pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu

 
 
 
 
 
 


Kultura

Creative Europe
 

Kreativní Evropa – program pro posílení konkurenceschopnosti Evropy v kultuře, filmu a ostatních kreativních odvětvích při zachování kulturní a jazykové rozmanitosti

 
 


Vnitřní trh

CEF
 

Nástroj na propojení Evropy (CEF) pro financování a implementaci evropských projektů v oblasti energetické, dopravní a telekomunikační sítě

 
 
 
 
 
 
 
FISCALIS

FISCALIS 2020 – program na zlepšování fungování daňových systémů na vnitřním trhu

 
 
customs_logo

CUSTOMS 2020 – program na podporu a rozvoj činnosti celních správ EU a zavádění jednotných metod do praxe

 
 
 


Vzdělávání

ERASMUS+
 

Program pro vzdělávání, odbornou přípravu, mládež a sport

 
 
 
 


Justice a vnitro

právo, rovnost a občanství

Právo, rovnost a občanství – program na podporu a ochranu práv a svobod vyplývajících z práva EU – rovnost pohlaví, boj proti všem formám diskriminace a boj proti rasismu.

 
 
justice

Spravedlnost – program pro rozvoj evropského prostoru práva založeného na vzájemném uznávání a důvěře, podporou justiční spolupráce v občanských a trestních věcech.

 
 
img_hercule

HERCULE III – program pro potírání podvodů, korupce a ostatní trestné činnosti ohrožující finanční zájmy EU

 
 
Pericles 2020

PERICLES 2020 – program výměny, pomoci a odborného vzdělávání za účelem ochrany eura proti padělání v Evropě a po celém světě

 
 
Evropa pro občany

Evropa pro občany – program rozvoje evropského občanství a zvyšování povědomí občanů EU o společných dějinách, paměti a hodnotách, podpora demokratické angažovanosti občanů při procesu tvorby politik EU, mezikulturní dialog a dobrovolnictví.

 


Zdraví

zdraví pro růst
 

Zdraví pro růst – program umožňující státům EU efektivněji reagovat na hospodářské a demografické změny, s nimiž se systémy zdravotní péče potýkají