Operační programy 2007 – 2013


Tématické operační programy

Integrovaný operační program (IOP) 

Operační program Podnikání a inovace (OP PI) 

 Operační program Životní prostředí (OP ŽP)

Operační program Doprava (OPD)

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK)

Operační program Výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVI)

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost (OP LZZ)

Operační program Technická pomoc (OP TP)

Operační program Rybářství (OPR)

Program rozvoje venkova (PRV)

Regionální operační programy


ROP NUTS II Severozápad (ROP SZ)

ROP NUTS II Severovýchod (ROP SV)
ROP NUTS II Střední Čechy (ROP SC)
ROP NUTS II Jihozápad (ROP JZ)
ROP NUTS II Jihovýchod (ROP JV)
ROP NUTS II Moravskoslezsko (ROP MS)
ROP NUTS II Střední Morava (ROP SM)

Operační programy Praha



Operační program Praha Konkurenceschopnost (OP PK)

Operační program Praha Adaptabilita (OP PA)

Evropská územní spolupráce

Operační program Meziregionální spolupráce Operační program Nadnárodní spolupráce
INTERACT II ESPON 2013

Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007 – 2013
OP Přeshraniční spolupráce Česká republika – Polská republika 2007 – 2013

Cíl Evropská územní spolupráce Rakousko – Česká republika 2007 – 2013

Cíl 3 na podporu přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 mezi Svobodným státem Sasko a Českou republikou

Program přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007 – 2013