Analýzy a studie

Kontaktujte nás v případě dotazů či poptávky prostřednictvím našeho formuláře

 

Opportunity Study (Studie příležitostí)

Studie příležitostí je základním dokumentem předinvestiční fáze projektu. Slouží k identifikaci možností uplatnění projektu a k vyhledání priorit příležitostí. Posuzuje například přírodní zdroje, jejich další využití a zpracování, poptávku po daném druhu zboží či služby, možnost dovozu či vývozu, konkurenci v daném odvětví v sousedních zemích, apod.
Jednoduše řečeno vymezuje reálné možnosti investování a postupuje je k podrobnějšímu zpracování.
 

Pre – feasibility Study (Předběžná studie proveditelnosti)

V předběžné studii proveditelnosti se hodnotí projekt a jeho ekonomické stránky. Strukturou obsažených informací se podobá studii proveditelnosti, zásadně se však liší podrobností a přesností zpracování. Investorovi tato studie slouží k rozhodnutí jak dále naložit s projektem, zda je projekt natolik jasný, je o něm možno již v této fázi rozhodnout kladně, pokud jsou některé části projektu kritické, pak vyžadují hlubší zkoumání např. pomocí studie proveditelnosti, nebo mohou vést zjištěné informace k negativnímu rozhodnutí o projektu.
 

Feasibility Study (Studie proveditelnosti)

Studie proveditelnosti slouží nejen k posouzení realizovatelnosti projektu a ke zhodnocení efektivnosti vynaložených finančních prostředků, tedy smysluplnosti projektu, zároveň je také zásadním nástrojem projektového řízení a také podkladem pro konečné rozhodnutí. zda projekt realizovat.
Studie proveditelnosti je nejvyšším stupněm analýzy investičního záměru. Jejím obsahem je jak projekt samotný, tak analýza efektivnosti investice, citlivostní analýza, predikce udržitelnosti projektu a investora v daném časovém horizontu.
Svým rozsahem a náročností je tato studie jedním z nejnáročnějších dokumentů v oblasti ekonomického a organizačního poradenství.

Obecně lze strukturu studie proveditelnosti charakterizovat následovně:

 • Úvodní informace
 • Stručné vyhodnocení projektu
 • Stručný popis podstaty projektu a jeho etap
 • Analýzy trhu, odhad poptávky, marketingová strategie a marketingový mix
 • Management projektu a řízení lidských zdrojů
 • Technické a technologické řešení projektu
 • Dopad projektu na životní prostředí
 • Zajištění investičního majetku
 • Řízení pracovního kapitálu (oběžný majetek)
 • Finanční plán a analýza projektu
 • Hodnocení efektivity a udržitelnosti projektu
 • Analýza a řízení rizik (citlivostní analýza)
 • Harmonogram projektu
 • Závěrečné shrnující hodnocení projektu
 • Přílohy

 

Cost Benefit Analysis (Analýza nákladů a přínosů)

Analýza nákladů a přínosů (CBA) nebo také prospěchová analýza slouží k hodnocení investic. Účelem je nejen vyčíslit finanční náklady na realizaci projektu a stanovit plynoucí výnosy, ale zhodnotit všechny další společenské přínosy (např. vliv na životní prostření, vliv na obyvatele, …). Podstatou analýzy je kvantifikace veškerých pozitivních i negativních efektů plynoucích z projektu a zdrojů vynaložených na jejich dosažení v daném časovém horizontu.

Obecně lze strukturu CBA následovně:

 • popis metodiky vyhodnocování projektů
 • definice zvažovaných alternativ
 • přímé a nepřímé náklady a užitky
 • základní předpoklady při ohodnocování nákladů a užitků
 • vyhodnocení nákladů a užitků, které nemohou být plně ohodnoceny nebo kvantifikovány (např. know-how)
 • identifikace nositele hlavního prospěchu z projektu a předpokládaná míra a doba využití
 • výsledky finanční a ekonomické analýzy vyjádřené hodnotami finanční a ekonomické míry návratnosti (FRR – Financial Rate of Return, ERR – Economic Rate of Return), čisté současné hodnoty (NPV – Net Present Value) a vnitřního výnosového procenta (IRR – Internal Rate of Return) a poměrem užitku k nákladu (CBR – Cost-Benefit Ratio)
 • vyhodnocení rizik a nejistot (předpoklad vlivu na výsledky změn v hlavních parametrech)

 

Podnikatelský plán

Podnikatelský plán je dlouhodobá strategie podnikání a mělo by jím začínat každé podnikání. Podnikatelský plán potřebují jak začínající podnikatelé, kteří hledají způsob rozvoje podnikatelské příležitosti v úspěšné podnikání, tak zkušení podnikatelé (zavedené firmy), kteří hledají příležitost pro další rozvoj své podnikání.
Podnikatelský plán by měl odpovědět na tyto otázky: Kdo?, Kdy?, Kde?, Jak?, Co?, Proč?, Kolik?

Obecně lze strukturu podnikatelského plánu charakterizovat následovně:

 • popis vize a cílů (poslání, smysl, účel)
 • popis projektu / podnikání / zboží / služby
 • marketing
 • analýza trhu
 • místo podnikání
 • finanční plán
 • management a lidské zdroje
 • kritická místa (rizika)
 • časový harmonogram aktivit

 

Rozvojová strategie

Zpracujeme strategické rozvojové dokumenty zaměřené na rozvoj měst, obcí, mikroregionů, místních akčních skupin (MAS) či krajů, a to jak v obecné úrovni rozvoje daného území, tak tématicky zaměřených studií na inovační strategie, strategie rozvoje cestovního ruchu a kulturního dědictví, zemědělství a podnikání, vzdělávání a sociální problematiky, životního prostředí a ochrany krajiny, apod.
 

Energetický audit

Energetický audit vychází ze zákona č. 406/200 S., o hospodaření energií a jeho náležitosti jsou stanoveny vyhláškou č. 425/2004 Sb., kterou se mění vyhláška č. 213/2001 Sb., kterou se vydávají podrobnosti náležitostí energetického auditu .

Energetický audit je souborem činností, jejichž výstupem jsou informace o způsobu a úrovni využívání energie v dané budově a o energetickém hospodářství. Audit obsahuje také návrh opatření vedoucích k dosažení energetických úspor.