CzechEkoSystem – Ekosystém pro rizikový kapitál

Projekt CzechEkoSystem je podpořen z prioritní osy 6 „Služby pro rozvoj podnikání“ programu Poradenství, jenž je součástí Operačního programu Podnikání a inovace, spravovaného Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Podpora z tohoto projektu je zprostředkována Agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest.


Cílem projektu CzechEkoSystem je zlepšení kvality a dostupnosti specifických poradenských služeb zaměřených na přípravu projektů inovačních malých a středních podniků (MSP) jako potenciálních příjemců rizikového kapitálu pro zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Informativní prospekt (pro potenciální žadatele) 

Co je CzechEkoSystem?

Projekt CzechEkoSystem si klade za cíl vytvořit zázemí (ekosystém) pro nastartování a udržení funkčního systému pro poskytování seed,  start-up a venture kapitálu firmám hledající investory pro akceleraci vlastního rozvoje (kapitalizace firmy). Projekt CzechEkoSystem je prakticky předprojektem plánovaného projektu „Seed / Venture kapitálovýfond“. Projekt „Seed / Venture kapitálový fond“ bude mít za úkol propojit připraveného žadatele (např. díky CzechEkoSystemu) s reálným investorem a zároveň kofinancovat daný kapitálový vstup. Systém fondu je založen na vícezdrojovém financování, kde podmínkou zařazení do tohoto projektu bude přesvědčit a získat kofinancování od soukromého investora v seed a start-up fázi nejméně ve výši 30 % a venture fázi minimálně 50 % z celkové investice. Zbylé prostředky poskytne fond (dotační zdroje EU a státního rozpočtu). Rovnováha systému je založena na tom, že firma získává potřebný kapitál na základě postoupení části vlastnického podílu firmy. Po rozvoji firmy dojde k ukončení investice formou výstupu fondu – tzv. exitu. Vlastní projekt CzechEkoSystem poskytne nezbytné zázemí pro firmy zařazené do projektu ve formě přípravy žadatele a projektu, doplněné o nezbytné segmenty poradenství (ekonomicko-analytické, právní, patentové, investiční, …). Úspěšný žadatel získá, prostřednictvím zvýhodněného poradenství a za systematické účasti Kouče, praktické zkušenosti při komercializaci vlastního produktu, praktické uplatnění podnikatelského plánu a posílení marketingových a manažerských schopností tak, aby se zvýšila atraktivita projektu pro případné investory.


 

Seed fond – investiční fond pro rizikový kapitál

Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s Evropskou komisí vytvoří v průběhu roku 2012 pilotní Seed fond, který díky struktuře CzechEkoSystemu (financovaný z OPPI) bude moci podpořit částkou cca 1,3 mld. Kč vznik nových firem a rozvoj začínajících i rozvíjejících se inovačních a technologicky orientovaných firem realizujících výsledky výzkumu a vývoje. Předpokladem je propojení Seed fondu (s názvem Český rozvojový uzavřený investiční fond, a.s.) prostřednictvím správce (investiční společnost, obhospodařovatel s povolením ČNB) se soukromými investory, kteří se budou na projektech podílet v podporovaných regionech (celá ČR mimo území hl. m. Prahy) min. z 30 %.  Zdroj: http://www.mpo.cz/dokument104243.html

 

Kdo je skaut?

Skaut je právnická osoba, vybraná na základě výběrového řízení vyhlášeného Agenturou pro podporupodnikání a investic CzechInvest. Skaut se podílí v rámci projektu CzechEkoSystem na vyhledávánívhodných inovativních projektů / firem potenciálních Žadatelů o podporu z projektu CzechEkoSystema poskytuje jim zdarma poradenské služby směřující k přípravě žádosti o podporu. Pro každý kraj(region) České republiky je vybrán jeden dodavatel služeb Skauta.Skautem primárně pro Pardubický kraj je společnost EUROGRANT Consulting s.r.o., přesah činnostije ovšem umožněn v rámci celého území České republiky.

Činnosti Skauta jsou potenciálním žadatelům poskytovány zdarma.


 

Služby Skauta

Činnosti Skauta jsou potenciálním žadatelům poskytovány zdarma.

Služby Skauta spočívají ve vyhledávání vhodných projektů subjektů (MSP), kteří mohou být potenciálními žadateli o poskytnutí podpory z projektu CzechEkoSystem, a poskytování poradenských služeb směřujících k přípravě projektové dokumentace žádosti o podporu. Potenciálními žadateli jsou malé a střední podniky s vysokým růstovým potenciálem, kterým chybí potřebné finanční prostředky pro realizaci inovativní myšlenky na cílových trzích.

Skaut vykonává ve vztahu k potenciálním žadatelům zejména tyto činnosti:

  • proaktivně vyhledává a oslovuje subjekty s dobrou inovativní koncepcí – nápadem z oblasti vědy, výzkumu a inovací s cílem posoudit možnost praktického uplatnění myšlenky na trhu (kvalita, praktická využitelnost, inovační hledisko),
  • připraví žadatele na podání žádosti o poskytnutí podpory: např. pomáhá při založení právnické osoby, usiluje o co nejkvalitnější a nejpodrobnější vyplnění žádosti.

Společnost EUROGRANT Consulting s.r.o. je prioritně pověřena vykonáváním činnosti Skauta v Pardubickém kraji, přesah je ovšem umožněn v rámci celého území ČR.

 

Kontakt na Skauta – EUROGRANT Consulting s.r.o.
Kontaktní osoba: Jana Kotoučková, DiS.
tel.: 561 110 732
e-mail: ces@eurogrant.cz

V případě jakýchkoliv dotazů nás neváhejte kontaktovat.


 

Výzvy projektu CzechEkoSystem

2. výzva k předkládání projektů – CzechEkoSystem

Dne 2. dubna 2013 byla vyhlášena 2. výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem. Příjem žádostí byl zahájen dne 2. 4. 2013 a ukončen bude dne 31. 10. 2013. Na tuto výzvu je alokováno 128 mil. Kč.[]

 

1. výzva k předkládání projektů – CzechEkoSystem

Dne 11. ledna 2012 byla vyhlášena výzva k předkládání žádostí o podporu v rámci projektu CzechEkoSystem. Příjem žádostí bude zahájen dne 1. 5. 2012 a ukončen dne 29. 6. 2012. Na tuto výzvu je alokováno 60 mil. Kč.[]